Telefon
22 215 94 57
22 774 42 58
Punkt sprzedaży
ul. Tadeusza Kościuszki 14,
05-120 Legionowo
E-mail
biuro@sklad-drewna.eu
KALKULATOR
Remmers Impregnat Konstrukcyjny IG-10 op. 5l
Remmers Impregnat Konstrukcyjny IG-10 op. 5l
Powierzchnia
ok. 50 m2/1 warstwa
Przeznaczenie
Impregnat Podkładowy
CENA ZA METR BIEŻĄCY BRUTTO
VAT 23%
269,90
ZŁ / OPAKOWANIE
Dostępne kolory
bezbarwny - 2261

IG-10-Imprägniergrund IT [Nr art. 714405]
Płynny środek rozpuszczalnikowy do ochrony drewna, profilaktycznie skuteczny wobec sinizny, zgnilizny i owadów (w tym termitów)

Ilość opakowań na palecie 84
Jedn. opak. 5 l
Rodzaj opakowania kanister blaszany
Kod opakowania 05 
Nr art.: 714405


Zużycie

 • Profilaktycznie skuteczny wobec zgnilizny, sinizny i owadów przy aplikacji 150 ml/m²

Obszary stosowania

 • Do drewna stosowanego na zewnątrz
 • Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
 • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania. 
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
 • Do statycznie obciążanych drewnianych elementów budowlanych pod zadaszeniem (np. wiązania dachowe)
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
 • Jako warstwa gruntująca pod powłoki lazurujące i kryjące
 • Dla profesjonalnych użytkowników
 • Nie stosować na drewnie, które zgodnie z przeznaczeniem będzie miało bezpośredni kontakt z żywnością lub karmą dla zwierząt.
 • Nie stosować produktu do obróbki powierzchni drewnianych w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi, z wyjątkiem wewnętrznych stron okien i drzwi. Pomieszczeniami tego typu NIE SĄ np. nie usuwane więźby dachowe, pomieszczenia operacyjne używane w w związku z działalnością gospodarczą lub ogólnie: wnętrza niezamieszkane.
 • Środek ochrony drewna posiadający aprobatę zgodnie z DIN 68800-3

Właściwości

 • Zawiera ochronę przed sinizną, zgnilizną i owadami (w tym termitami)
 • Odporny na pęcznienie, reguluje wilgotność drewna
 • Zaimpregnowane drewno nadaje się do malowania
 • Wydajny z uwagi na niewielkie zużycie


 Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.

Przygotowanie pracy

 • Wymagania wobec podłoża
  Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.
  Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %
  Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

 • Przygotowanie powierzchni
  Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.
  Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć
  poprzez zastosowanie odpowiednich środków.
  Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno
  zastosowane na zewnątrz.

Sposób stosowania

 • Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!
 • Materiał starannie rozmieszać.
 • Firmy specjalistyczne: malowanie pędzlem, zanurzanie, flutacja, natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach.
 • Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Warunki stosowania

 • Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.
 • Wskazówki wykonawcze Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

Schnięcie

 • Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie około 12 godzin, nakładanie kolejnych powłok możliwe jest po 24 godzinach.
 • Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.
 • Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.
 • Po wyschnięciu można rozpocząć nakładanie następnych powłok z systemów wodnych lub rozpuszczalnikowych. W przypadku wodnych lakierów nawierzchniowych - schnięcie przez noc.

Rozcieńczanie

 • Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

Wskazówki Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy (w Niemczech m.in. DIN 68800-1 i -3) działania związane z zabezpieczeniem drewna, nawet w przypadku nienośnych elementów drewnianych, muszą być starannie i odpowiednio wcześnie zaplanowane w porozumieniu ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w budowę (architekt, klient, wykonawca budowlany), z uwzględnieniem wymagań prawnych i warunków panujących na budowie. Stosowanie biobójczych ("chemicznych") środków do konserwacji drewna należy zatem zawsze odpowiednio zaznaczyć przed sprzedażą lub wcześniej uzgodnić na piśmie z klientem. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do specyficznych dla danego kraju i zamówienia konfliktów z wymaganiami prawnymi, specyfikacjami normatywnymi lub systemami certyfikacji. W przypadku uzgadniania środków ochrony drewna poprzez zastosowanie biobójczych ("chemicznych") środków ochrony drewna na elementach drewnianych, które mają być wykonane, serwis techniczny firmy Remmers chętnie przedstawi po konsultacji odpowiedni projekt.


Czyszczenie Narzędzi

 • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101, brudną ciecz usunąć zgodnie z
  przepisami

Przechowywanie 

 • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.


Bezpieczeństwo / przepisy

 • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem
  oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Pierwsza pomoc Po wdychaniu:

 • Porażonego wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć i uspokoić.

Po kontakcie ze skórą:

 • Przy przedłużającym się podrażnieniu skóry skonsultować się z lekarzem.
 • Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dokładnie spłukać.

Po zanieczyszczeniu oczu:

 • Przez kilka minut spłukiwać oko przy otwartej powiece pod bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem.

Po połknięciu:

 • Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Wskazówka dotycząca utylizacji Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
Kod odpadu 03 02 99 środki do konserwacji drewna niewymienione gdzie indziej

Substancje czynne: 100 g środka zawiera 0,80 g tebukonazol (ISO) i 0,50 g butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu i 0,15 g cypermetryna (ISO)

Nr dopuszczenia:PL/2018/0311/MR

Informacje o ochronie przed śr. biobójcz.:
BP 2081 – Środki ochrony drewna: malowanie pędzlem, malowanie wałkiem, szpachlowanie i wcieranie
BP 2083 – Zastosowanie środków ochrony drewna w otwartych urządzerniach
BP 2084 – Środki ochrony drewna należy stosować w zamkniętych urządzeniach

Środki ochrony drewna zawierają biobójcze substancje czynne służące ochronie drewna przed szkodnikami. Aby uniknąć zagrożenia dla środowiska i człowieka, należy je stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją użycia i tylko w dozwolonych zakresach. Unikać wszelkiego zbędnego kontaktu z produktem. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie zdrowia i środowiska naturalnego. Otwierać i stosować zachowując ostrożność. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Trzymać z dala od źródeł zapłonu, chronić przed ładunkami elektryczności statycznej. Opary mogą tworzyć z powietrzem wybuchowe mieszaniny; nie wdychać gazów i pary.
Podczas stosowania w warsztacie (stosowanie rzemieślnicze) należy zapewnić dobrą wentylację. Podczas malowania okien i drzwi zewnętrznych zapewnić dobra wentylację zewnętrzną i wewnętrzną. Otworzyć wszystkie dostępne okna i drzwi (wietrzenie poprzeczne, wymiana powietrza co najmniej 5 x na godzinę); pobyt w miejscu pracy należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu należy starannie umyć ręce. Nie stosować na drewnie, które zgodnie z przeznaczeniem będzie miało bezpośredni kontakt z żywnością lub karmą dla zwierząt. Nie wprowadzać produktu ani jego resztek do wody, gruntu lub kanalizacji. Zabrania się stosowania produktu na przykład poprzez malowanie ręczne w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych (cieki wodne, jeziora itp.), ponieważ może dojść do naruszenia równowagi ekosystemów wodnych. Aplikacji dokonywać wyłącznie na nieprzepuszczalnym podłożu, względnie zastosować odpowiednie przykrycie (folie, plandeki). Zaimpregnowane drewno do chwili całkowitego wyschnięcia należy składować na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu, aby zapobiec przedostawaniu się do gruntu lub móc odzyskać spływający nadmiar produktu względnie zgodnie z przepisami przekazać jego pozostałości do utylizacji. Należy chronić środowisko (glebę, akweny, rośliny itd.) przed rozpryskami produktu. Produkt generalnie nie powinien być stosowany na powierzchniach drewnianych w pomieszczeniach dziennego
pobytu ludzi. Wyjątek stanowią wewnętrzne powierzchnie okien i drzwi zewnętrznych. Po wyschnięciu drewno narażone na wpływ czynników atmosferycznych musi zostać pokryte kolejnymi powłokami z lazur i lakierów kryjących (zgodnie z wymogami EN 927-2). Powłokę nawierzchniową należy poddawać bieżącej pielęgnacji podtrzymującej.

Created by HDweb